SISTORE WMS

Warehouse Management System

On-line řízení skladů na pokročilé úrovni kombinující technologie čárových kódů, QR, RFID, zvukové navigace, EDI … Systém plně podporuje principy štíhlé výroby, resp. průmyslu 4.0 i ty nejnáročnější procesy JIT a JIS.

Přínosy


 • Podstatné zvýšení produktivity
 • Snížení nároků na pracovníky díky jednoduchosti použití
 • Řádové snížení chybovosti dat
 • Dokonalý on-line přehled o zásobách

SiStore WMS nabízí rozsáhlou funkcionalitu v celém spektru logistiky.

Typy evidence


Umožnuje evidenci v různých detailech

 • materiál a množství,
 • manipulační jednotky,
 • šarže,
 • sériová čísla apod.

Hierarchie organizace


 • závody / lokality
 • sklady
 • zóny
 • buňky

Procesy příjmu od dodavatele


Je k dispozici řada variant:

 • Příjem dodávky proti objednávce
 • Příjem proti příchozí dodávce (inbound delivery)
 • Příjem dodávky proti avízu (ASN) … atd.

Následné zaskladnění řízeno podmínkami kvality a zaskladňovacími strategiemi.
Dodavatelské etikety mohou být přebírány do procesu, pokud dodavatel garantuje unikátnost.

Při zaskladnění může být aktivována vizualizace na velkoplošných monitorech či tabletech.

Procesy příjmu z výroby


Příjem z pracoviště může být pořízen k výrobnímu příkazu, výrobní zakázce, nákladovému středisku apod. Etikety mohou být předtištěny off-line nebo tištěny on-line a skladník následně při příjmu doplní pouze chybějící informace.
Při příjmu může být uplatněna strategie zaskladnění.

Procesy výdeje do výroby


Analogicky výdej k pracovišti může být pořízen k výrobnímu příkazu, výrobní zakázce, nákladovému středisku apod. Navigace k vychystání bude nabízena dle FIFO. Bude možné volit, kde lze a kde ne FIFO porušit (= tvrdá, měkká chyba s logováním porušení). Pokud nebude spotřebováno celé množství manipulační jednotky je možné zbylé množství vrátit. Tato vrácená manipulační jednotka bude pak v navigaci nabízena k výdeji jako první.

Retrográdní výdeje / normospotřeba


Automatické výdeje iniciované jiným skladovým pohybem. Komponenty a jejich množství (popř. zmetkovitost) je definována v kusovnících nebo balících předpisech.

Procesy přeskladnění


Systém nabízí varianty:

 • Transakce (skenuje se obvykle jen příjem)
 • Transportní sklad (skenuje se nakládka i příjem)
 • Transport (doklad) (skenuje se nakládka i příjem s referencí k dokladu)

Kromě standardních transakcí systém nabízí i automatické související přeskladnění např. pro obaly.

E-KANBAN inhouse JIT zásobování


Řízení front práce je uvažováno na bázi modulu E-KANBAN s příslušnými nadstavbovými funkcemi. Např. automatické vykrytí požadavku skladovými transakcemi bez ručního zásahu na tabletu…

Strategie skladování


Strategie skladování mohou být samostatně definovány na úrovni systému, závodu, skladu či kmenovém záznamu materiálu. Strategie je možné kombinovat a vytvářet model, který má odlišné vlastnosti v různých místech procesu. Díky tomu umožňuje pružnou změnu chování při průtoku materiálu sklady s odlišnými provozními podmínkami. Příkladem může být, že na příjmových a přetokových zónách se skladuje ve stohu, na centrálním skladu v regálech a na výrobních skladech opět ve stohu. Výsledkem uplatnění strategie je určení zón, pozic, popř. aktivace následných procesů (postprocessing).

Zaskladnění


Operátor je navigován na vyhrazené staticky pozice, nebo podle vlastností materiálu, vlastností obalů, časů následného vychystání apod. Při navigaci je vždy zohledněna aktuální situace a pokud nejsou volné kapacity, operátor je směrován na přetokové zóny a následně po uvolnění je vytvořen příkaz na přeskladnění, popř. je iniciováno vlnové přeskladnění.

Dle nastavení tvrdosti kontroly lze vyžadovat povinnost dodržení navržené pozice apod.

Způsoby skladování


Uvažováno se skladováním v regálech, ve stohu a volné ložné ploše – ke každému je možné použít jinou strategii pro zaskladnění či vyskladnění.

Vychystání, vyskladnění


Definice je obdobná jako pro strategie zaskladnění. Systém umožňuje použití různých strategií i jejich kombinaci FIFO, FEFO, nejkratší čas vychystání, nejkratší cesta ….

Jelikož se v praxi často používá z kapacitních důvodů skladování ve stohu, je striktní dodržování FIFO velmi obtížné. SiStore WMS pro tyto situace nabízí tzn. toleranční FIFO.

Dynamické strategie


umožnují průběžně přepočítávat priority zaskladnění / vychystání dle aktuální provozní situace. Příkladem je zaskladnění dle obrátkovosti zboží, časů vychystání, nakládek apod.

Hromadné vychystání a expedice


Skladník je obvykle navigován co, odkud, v jakém množství a kam má vychystat. Např. navigace ho navede přímo na pozice a čísla palet, které má vychystat, přebalit apod. Systém pak průběžně kontroluje průběh vychystávání s ohledem na uplatněnou strategii vyskladnění. Před ukončením je provedena kontrola obsahu zakázky a dle nastavení tvrdosti kontroly lze vyžadovat povinnost dodržení či tolerovat určité odchylky.
Následně je možné přistoupit i ke skenování nakládky.

Závěskování / párování zákaznických etiket


Pokud je aktivována funkce cross scan = závěskování, tak před uzavřením vychystání či před nakládkou je vyžadováno párování skladových a expedičních zákaznických etiket. V nastavení systém umožňuje definovat mnoho detailů této funkce.
Pomocí přehledných standardních reportů je pak snadné najít veškerou historii.

Inventarizace


z hlediska typu a průběhu systém nabízí inventury:

Blokující transakce

 • Blokující – skladu, vybraných materiálů atd.
 • Neblokující – vybraných regálových pozic, průběžně pomocí info o etiketě, hromadné průběžné zvukové

Inventury splňují veškeré auditem vyžadované standardy.

Zvuková navigace


V SiStore WMS je s velkým úspěchem využíváno ozvučení všech transakcí prováděných s terminály. Díky zvukové zpětné vazbě nemusí operátor po provedení každé transakce sledovat display – o výsledku provedení transakce (ok, chyba, upozornění apod.) je informován příslušným zvukem terminálu. Další možností je hlasová navigace – operátor slyší všechny navigační instrukce.

Tisky etiket / přebírání etiket


je možno využít off-line či on-line tisky. Kromě tisku na termotransferové tiskárny je možno tisknout velmi levně na běžných laserových tiskárnách. Podporované jsou paralelně formáty zákaznické (zpravidla účelové formuláře uvnitř firmy) či běžně používané standardy VDA, KLT, GALIA (zpravidla pro externí označování) apod.

Balící předpisy


V závislosti na procesu je možné definovat výrobní či expediční balící předpisy, které jsou použity pro tisky, paletizaci a automatické pohyby s obaly.

Funkce kvality v rámci WMS modulu


Sklady kvality jsou určeny pro přeskladnění vadných výrobků, resp. manipulačních jednotek (palet, KLT…).
Nezávisle na skladech je možné provádět blokace či schvalování výrobků, materiálů, šarží či manipulačních jednotek (palet, KLT…) s podezřením na vadu.
SiStore WMS nabízí jednodnostupňové i vícestupňové blokace, tzn. blokování z více důvodů současně.

Šaržování a zpětná dohledatelnost


SiStore umožňuje trasování historie výroby až do úrovně dodávek dodavatelů s jakýmkoliv časovým odstupem. Úroveň identifikace závisí na použitém typu evidence.
Mezi zvolenými detaily sledování lze přecházet.

Reporty / přehledy


 • Stavy – aktuální i historické
 • Obraty
 • Kapacitní vytížení skladů
 • Fronty a stavy vychystávaných dodávek, vykládek, nakládek
 • Chyby a upozornění
 • Historie manipulační jednotky
 • Historie práce uživatele
 • Údržba kmenových dat a čísleníků
 • Nastavení, administrace